Algemene voorwaarden Voedingsadvies

Op alle diensten en producten van Voeding&Z zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij betaling van de factuur gaat u hiermee akkoord.

 

Artikel 1 - Algemene Voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV genoemd) wordt verstaan onder: Voedingsdeskundige: Ronny Neilen-Bruijnen, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelende als zelfstandig gevestigd voedingsdeskundige; Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend;

 

Artikel 2 - Algemeen

De voedingsdeskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3 - Uitvoering

3.1 De voedingsdeskundige kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

3.2 De voedingsdeskundige neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

3.3 De voedingsdeskundige zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 - Medewerking door cliënt

4.1 De cliënt zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de voedingsdeskundige verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is de voedingsdeskundige bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 5 - Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn dient hij/zij de voedingsdeskundige hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt te allen tijde afzeggen, ook in het weekend.

 

Artikel 6 - Tarieven

Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsdeskundige de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw en/of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de voedingsdeskundige zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 7 - Intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

 

Artikel 8 - Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de voedingsdeskundige voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de voedingsdeskundige ondertekende kwitantie. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de voedingsdeskundige uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met EUR 10,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 9 – Wijzigingen en meerwerk

9.1 Client en voedingsdeskundige kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door de voedingsdeskundige in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

9.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven.

9.3 Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 

Artikel 10 - Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsdeskundige heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 12 -  Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Geschillen

13.1 Alle geschillen tussen de voedingsdeskundige en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 De voedingsdeskundige is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

14.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

14.3 Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige. 

 

Algemene Voorwaarden Kookworkshops, -cursussen en catering

Bij alle culinaire activiteiten (catering, kookworkshops, kookcursussen en kookdemonstraties) van Voeding&Z en Ronny'z zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1: Definities

Voeding&Z: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Ronny'z: onderdeel van Voeding&Z dat voor de uitvoering van de kookworkshops en catering zorgt en gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden

Cliënt: de wederpartij van Voeding&Z/Ronny'z

Opdrachtgever: de persoon die (namens de cliënt) de opdracht geeft tot het leveren van een dienst of product

Opdracht: iedere verbintenis met Voeding&Z/Ronny’z op grond waarvan Voeding&Z/Ronny’z diensten en/of producten levert aan cliënt

Annulering: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de opdracht geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden

Groep: vier of meer personen aan wie door Voeding&Z/Ronny’z een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen opdracht(en)

Groepsreservering: een reservering gedaan door één enkele persoon (=aanspreekpunt) geldend voor een groep deelnemers.

 

Artikel 2: Individuele en groepsreserveringen Particulieren

Bij Voeding&Z/Ronny’z is het mogelijk om zowel telefonisch als via email individuele en groepsworkshops te boeken. Reserveringen zijn definitief zodra de cliënt een reserveringsbevestiging via email heeft ontvangen. Het is niet mogelijk om datums vrijblijvend te reserveren, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 2.1: Voorwaarden groepsreservering kookworkshop/kookcursus-aan-huis

2.1.1. Reserveringen voor een kookworkshop/kookcursus-aan-huis worden beschouwd als groepsreservering.

2.1.2. Groepsreservering voor een kookworkshop/kookcursus is pas definitief als de helft van het volledige bedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de Kookworkshop/kookcursus is ontvangen door P.G.E. Neilen-Bruijnen, Voeding&Z op rekeningnummer NL39 KNAB 0255 1457 72 o.v.v. naam en factuurnummer.

2.1.3. De kookworkshop/kookcursus-aan-huis kan kosteloos geannuleerd worden tot 10 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop/cursus. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de workshop/cursus wordt er 50 % van de prijs in rekening gebracht.

2.1.4. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 25% behoudt Voeding&Z zich het recht voor om de kookworkshop/kookcursus te annuleren. Dit altijd in overleg met de Cliënt.

2.1.5. Reservering van een besloten workshop-aan-huis met een groep van minder dan 4 personen is mogelijk. In dit geval behoudt Voeding&Z/Ronny’z zich het recht voor een meerprijs te berekenen over de standaardprijs per persoon. Hiervan zal cliënt tijdig op de hoogte worden gesteld.

2.1.6. De helft van het totaalbedrag wordt bij de definitieve afspraak gefactureerd en dient minimaal 10 dagen voor aanvang van de workshop/cursus betaald te zijn. De tweede helft van het totaalbedrag wordt na afloop van de workshop gefactureerd. Betaling kan bij voorkeur geschieden per bankgiro. Creditcards worden niet geaccepteerd.

2.1.7. Opties op het reserveren van een datum voor een kookworkshop/kookcursus kunnen voor een periode van 5 dagen worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na de periode van 5 dagen heeft Voeding&Z/Ronny’z het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen.

 

Artikel 2.2: Voorwaarden kookworkshop/kookcursus bij individuele inschrijvingen

2.2.1. Individuele inschrijvingen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2.2.2. Inschrijving voor een kookworkshop/kookcursus is pas definitief als het volledige bedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de Kookworkshop/kookcursus is ontvangen door P.G.E. Neilen-Bruijnen, Voeding&Z op rekeningnummer NL39 KNAB 0255 1457 72 o.v.v. naam en factuurnummer. Pinbetaling is niet mogelijk en creditcards worden niet geaccepteerd. 

2.2.3. Inschrijvingen voor een kookworkshop/kookcursus kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop. Het volledige bedrag wordt dan op de rekening van cliënt teruggestort.

2.2.4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de kookworkshop/kookcursus wordt er 50 % van de prijs in rekening gebracht. Het restbedrag wordt teruggestort op rekening van de cliënt.

2.2.5. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de kookworkshop/kookcursus en/of bij ‘no show’ wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

2.2.6. Wanneer er voor een workshop onverhoopt niet genoeg deelname is, laat Voeding&Z/Ronny’z dit aan cliënt ruim van tevoren weten. Voeding&Z/Ronny’z gaat dan zoeken naar een vervangende datum. Cliënt heeft het recht de opgave te annuleren. Voeding&Z/Ronny’z zal in dat geval de betaling aan cliënt terugstorten.

 

Artikel 3: Kookworkshop/kookcursus voor Bedrijven

3.1. Voor bedrijven geldt dat er altijd een offerte wordt gemaakt voorafgaand aan de opdracht. De offerte, de bijbehorende afspraken, prijzen en gereserveerde data zijn maximaal 14 dagen geldig. Daarna vervalt het aanbod en vervallen ook de gereserveerde data. Alle bedragen in de offerte zijn excl. BTW.

3.2. Zodra de offerte is geaccepteerd en de opdracht is verstrekt door de opdrachtgever is deze definitief.

Annulering van opdrachten kan kosteloos tot 14 dagen voor de afgesproken datum.

Bij annulering binnen 7 dagen van de afgesproken datum doch uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken datum zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen 3 dagen voor de afgesproken datum zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4: Cateringopdrachten – zakelijk en particulier

4.1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Voeding&Z/Ronny’z zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Voeding&Z/Ronny’z en cliënt.

4.2. Voor cateringopdrachten geldt dat er altijd een offerte wordt gemaakt. De offerte en de bijbehorende afspraken, prijzen en leveringsdatum/data zijn maximaal 14 dagen geldig. Daarna vervalt het aanbod en de bijbehorende afspraken. Alle bedragen in de offerte zijn excl. BTW. Voor particuliere cateringopdrachten zal ook het bedrag incl. BTW in de offerte worden vermeld.

4.3. Zodra de offerte is geaccepteerd door de opdrachtgever en de opdracht is verstrekt is deze definitief.

Opdrachten tot verzorging van catering worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, aanvaard onder de voorwaarde dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement het juiste aantal deelnemers door de cliënt aan Voeding&Z/Ronny’z schriftelijk is medegedeeld.

4.4. Prijzen voor het verzorgen van cateringopdrachten worden berekend aan de hand van het aantal door de cliënt opgegeven personen. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de cliënt in rekening gebracht. Indien de cliënt niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Voeding&Z/Ronny’z gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

4.5. Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoudt Voeding&Z/Ronny’z zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

4.6. Annulering van cateringopdrachten kan kosteloos tot 7 dagen voor de leveringsdatum, tenzij anders afgesproken.

Bij annulering binnen 7 dagen van de afgesproken leveringsdatum doch uiterlijk 3 dagen voor de leveringsdatum zal 25% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen 3 dagen voor de afgesproken leveringsdatum zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Algemeen - Prijzen kookworkshop/kookcursus

De prijs voor een kookworkshop of kookcursus is inclusief ingrediënten, receptuur, professionele begeleiding, en BTW tenzij anders vermeld of afgesproken.

 

Artikel 6: Algemeen - Klachten

6.1. Eventuele klachten over de geleverde producten en/of diensten dienen direct op de dag van levering gemeld te worden.

6.2. Voeding&Z/Ronny’z kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 7: Algemeen - Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies

7.1. Cliënt is aansprakelijk voor door Cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Voeding&Z/Ronny’z, medewerkers of derden.

7.2. Voeding&Z/Ronny’z stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het volgen van de kookworkshops.

7.3. Voeding&Z/Ronny’z aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimtes bevinden. Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico van eigenaar en/of belanghebbende.

 

Artikel 8: Algemeen - Huisregels

8.1. Alle kookworkshops/kookcursussen worden gehouden in ruimten waar niet gerookt mag worden. Bij kookworkshop-aan-huis gelden de regels van de gastgever, met uitzondering van de regel dat er in de keuken en eetruimte(n) niet gerookt mag worden.   

8.2. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.

8.3. Van de deelnemers wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.

8.4. Alle deelnemers dienen deugdelijk en stevig schoeisel te dragen (geen hoge hakken of open schoenen) en vooral geen loszittende en snel brandbare (wol, satijn, etc) kleding. Voeding&Z/Ronny’z zorgt voor katoenen schorten

8.5. Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoudt Voeding&Z/Ronny’z zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.