Algemene voorwaarden Voedingsadvies

Op alle diensten en producten van Voeding&Z zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij betaling van de factuur gaat u hiermee akkoord.

 

Artikel 1 - Algemene Voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV genoemd) wordt verstaan onder: Voedingsdeskundige: Ronny Neilen-Bruijnen, in het bezit van een Nederlands diploma Voedingsdeskundige, handelende als zelfstandig gevestigd voedingsdeskundige; Cliënt: degene aan wie door de voedingsdeskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingsdeskundige is verwezen; Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingsdeskundige wordt uitgeoefend;

 

Artikel 2 - Algemeen

De voedingsdeskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

 

Artikel 3 - Uitvoering

3.1 De voedingsdeskundige kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedingsdeskundige de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.

3.2 De voedingsdeskundige neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

3.3 De voedingsdeskundige zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 - Medewerking door cliënt

4.1 De cliënt zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de voedingsdeskundige verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is de voedingsdeskundige bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 5 - Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn dient hij/zij de voedingsdeskundige hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt te allen tijde afzeggen, ook in het weekend.

 

Artikel 6 - Tarieven

Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingsdeskundige de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw en/of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingsdeskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst. Waarbij de voedingsdeskundige zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 7 - Intellectueel eigendom

De voedingsdeskundige behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voedingsdeskundige verstrekt zijn.

 

Artikel 8 - Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de voedingsdeskundige voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de voedingsdeskundige ondertekende kwitantie. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de voedingsdeskundige uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met EUR 10,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is de voedingsdeskundige gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 9 – Wijzigingen en meerwerk

9.1 Client en voedingsdeskundige kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door de voedingsdeskundige in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

9.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven.

9.3 Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 

Artikel 10 - Onuitvoerbaarheid van de opdracht

De voedingsdeskundige heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Het advies van de voedingsdeskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingsdeskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingsdeskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingsdeskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingsdeskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingsdeskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingsdeskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingsdeskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingsdeskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Artikel 12 -  Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13 - Geschillen

13.1 Alle geschillen tussen de voedingsdeskundige en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 De voedingsdeskundige is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

14.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

14.3 Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voedingsdeskundige.