Algemene Voorwaarden 

Algemene Voorwaarden 
Kookworkshops, kookcursussen en catering

Bij alle culinaire activiteiten (catering, kookworkshops, kookcursussen en kookdemonstraties) van Voeding&Z en Ronny'z zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 1: Definities

Voeding&Z: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden

Ronny'z: onderdeel van Voeding&Z dat voor de uitvoering van de kookworkshops en catering zorgt en gebruik maakt van deze Algemene Voorwaarden

Cliënt: de wederpartij van Voeding&Z/Ronny'z

Opdrachtgever: de persoon die (namens de cliënt) de opdracht geeft tot het leveren van een dienst of product

Opdracht: iedere verbintenis met Voeding&Z/Ronny’z op grond waarvan Voeding&Z/Ronny’z diensten en/of producten levert aan cliënt

Annulering: de schriftelijke mededeling dat van een of meer overeengekomen producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel dat de opdracht geheel of gedeeltelijk niet uitgevoerd zal worden

Groep: vier of meer personen aan wie door Voeding&Z/Ronny’z een of meer producten en/of diensten worden geleverd krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen opdracht(en)

Groepsreservering: een reservering gedaan door één enkele persoon (=aanspreekpunt) geldend voor een groep deelnemers.

 

Artikel 2: Individuele en groepsreserveringen Particulieren

Bij Voeding&Z/Ronny’z is het mogelijk om zowel telefonisch als via email individuele en groepsworkshops te boeken. Reserveringen zijn definitief zodra de cliënt een reserveringsbevestiging via email heeft ontvangen. Het is niet mogelijk om datums vrijblijvend te reserveren, tenzij anders afgesproken.

 

Artikel 2.1: Voorwaarden groepsreservering kookworkshop/kookcursus-aan-huis

2.1.1. Reserveringen voor een kookworkshop/kookcursus-aan-huis worden beschouwd als groepsreservering.

2.1.2. Groepsreservering voor een kookworkshop/kookcursus is pas definitief als de helft van het volledige bedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de Kookworkshop/kookcursus is ontvangen door P.G.E. Neilen-Bruijnen, Voeding&Z op rekeningnummer NL39 KNAB 0255 1457 72 o.v.v. naam en factuurnummer.

2.1.3. De kookworkshop/kookcursus-aan-huis kan kosteloos geannuleerd worden tot 10 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop/cursus. Bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de workshop/cursus wordt er 50 % van de prijs in rekening gebracht.

2.1.4. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 25% behoudt Voeding&Z zich het recht voor om de kookworkshop/kookcursus te annuleren. Dit altijd in overleg met de Cliënt.

2.1.5. Reservering van een besloten workshop-aan-huis met een groep van minder dan 4 personen is mogelijk. In dit geval behoudt Voeding&Z/Ronny’z zich het recht voor een meerprijs te berekenen over de standaardprijs per persoon. Hiervan zal cliënt tijdig op de hoogte worden gesteld.

2.1.6. De helft van het totaalbedrag wordt bij de definitieve afspraak gefactureerd en dient minimaal 10 dagen voor aanvang van de workshop/cursus betaald te zijn. De tweede helft van het totaalbedrag wordt na afloop van de workshop gefactureerd. Betaling kan bij voorkeur geschieden per bankgiro. Creditcards worden niet geaccepteerd.

2.1.7. Opties op het reserveren van een datum voor een kookworkshop/kookcursus kunnen voor een periode van 5 dagen worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na de periode van 5 dagen heeft Voeding&Z/Ronny’z het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen.

 

Artikel 2.2: Voorwaarden groepsreservering kookworkshop/kookcursus op een door Voeding&Z/Ronny’Z gehuurde locatie (kookstudio, werfkelder etc.)

2.2.1. Reserveringen voor een kookworkshop/kookcursus op een door Voeding&Z/Ronny’Z gehuurde locatie worden beschouwd als groepsreservering.

2.2.2. Groepsreservering voor een kookworkshop/kookcursus is definitief zodra beide partijen schriftelijk (via e-mail) zijn overeengekomen dat de datum vaststaat. Op het moment van vastzetten van de datum wordt de locatie door Voeding&Z/Ronny’Z geboekt.

2.2.3. De kookworkshop/kookcursus kan kosteloos geannuleerd worden tot 14 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop/cursus. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de workshop/cursus wordt 100% van de prijs in rekening gebracht.

2.2.4. Bij melding van vermindering van het aantal deelnemers binnen 14 dagen voor aanvang van de kookworkshop/cursus is het gehele gefactureerd bedrag verschuldigd.

2.2.5. Reservering van een kookworkshop/cursus op gehuurde locatie geldt een minimum van 8 deelnemers.

2.2.6. Het totaalbedrag wordt bij de definitieve afspraak gefactureerd en dient minimaal 10 dagen voor aanvang van de workshop/cursus betaald te zijn.

Bij boekingen binnen 10 dagen van aanvang van de kookworkshop/cursus dient de factuur onmiddellijk na bevestiging te worden voldaan. Bedrag overmaken op rekeningnummer NL39 KNAB 0255 1457 72 t.n.v. P.G.E. Neilen-Bruijnen, Voeding&Z o.v.v. naam en factuurnummer. Creditcards worden niet geaccepteerd.

2.2.7. Opties op het reserveren van een datum voor een kookworkshop/kookcursus kunnen voor een periode van 5 dagen worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na de periode van 5 dagen heeft Voeding&Z/Ronny’z het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen. Hiervan wordt cliënt altijd op de hoogte gesteld.

 

Artikel 2.3: Voorwaarden kookworkshop/kookcursus bij individuele inschrijvingen

2.3.1. Individuele inschrijvingen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

2.3.2. Inschrijving voor een kookworkshop/kookcursus is pas definitief als het volledige bedrag uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de Kookworkshop/kookcursus is ontvangen door P.G.E. Neilen-Bruijnen, Voeding&Z op rekeningnummer NL39 KNAB 0255 1457 72 o.v.v. naam en factuurnummer. Pinbetaling is niet mogelijk en creditcards worden niet geaccepteerd. 

2.3.3. Inschrijvingen voor een kookworkshop/kookcursus kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen voor aanvang van de desbetreffende workshop. Het volledige bedrag wordt dan op de rekening van cliënt teruggestort.

2.3.4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de kookworkshop/kookcursus wordt er 50 % van de prijs in rekening gebracht. Het restbedrag wordt teruggestort op rekening van de cliënt.

2.3.5. Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de kookworkshop/kookcursus en/of bij ‘no show’ wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

2.3.6. Wanneer er voor een workshop onverhoopt niet genoeg deelname is, laat Voeding&Z/Ronny’z dit aan cliënt ruim van tevoren weten. Voeding&Z/Ronny’z gaat dan zoeken naar een vervangende datum. Cliënt heeft het recht de opgave te annuleren. Voeding&Z/Ronny’z zal in dat geval de betaling aan cliënt terugstorten.

 

Artikel 3: Kookworkshop/kookcursus voor Bedrijven

3.1. Voor bedrijven geldt dat er altijd een offerte wordt gemaakt voorafgaand aan de opdracht. De offerte, de bijbehorende afspraken, prijzen en gereserveerde data zijn maximaal 14 dagen geldig. Daarna vervalt het aanbod en vervallen ook de gereserveerde data. Alle bedragen in de offerte zijn excl. BTW.

3.2 Een week voor de aanvang van de overeengekomen activiteit dient het aantal deelnemers bekend te zijn bij Voeding&Z/Ronny’z. Is het werkelijke aantal deelnemers tijdens de workshop lager dan in de bevestiging staat vermeld heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs. Wil de opdrachtgever extra deelnemers laten deelnemen, dan is het ter beoordeling van Voeding&Z/Ronny’z of het programma dit toelaat. De extra kosten worden separaat in rekening gebracht.

3.3 Zodra de offerte is geaccepteerd en de opdracht is verstrekt door de opdrachtgever is deze definitief.

Annulering van opdrachten kan kosteloos tot 14 dagen voor de afgesproken datum.

Bij annulering binnen 7 dagen van de afgesproken datum doch uiterlijk 3 dagen voor de afgesproken datum zal 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen 3 dagen voor de afgesproken datum zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. Wordt de opdracht door Voeding&Z/Ronny’z uitgevoerd in opdracht van een ander bedrijf, dan geldt dat bij annulering altijd het gehele bedrag in rekening zal worden gebracht/er geen restitutie zal plaatsvinden.

3.4 De aan de cliënt gestuurde algemene voorwaarden zijn van toepassing en overrulen eventueel elders gepubliceerde voorwaarden, zoals de site die niet altijd de actuele informatie bevat. Met het aangaan van een overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de door Voeding&Z/Ronny’z opgestelde algemene voorwaarden en bepalingen.

3.5 Betalingsvoorwaarden: Voor de betaling ontvangt de deelnemer of vertegenwoordiger van de deelnemers een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen. De factuur dient op de datum van uitvoering van de afgenomen activiteit betaald te zijn. Met inachtneming van de betalingstermijn van 10 dagen na verzending van de factuur, wordt bij overschrijding een verhoging toegepast van 5% (ex btw).

3.6 Uitzondering: Als de kookworkshop op een door Voeding&Z/Ronny’Z gehuurde locatie gaat plaatsvinden, dan geldt dat annulering uitsluitend kan plaatsvinden in onderling overleg. Daarnaast dient het gehele factuurbedrag minimaal 4 dagen vóór aanvang van de kookworkshop/cursus te worden voldaan op rekeningnummer NL39 KNAB 0255 1457 72 t.n.v. P.G.E. Neilen-Bruijnen, Voeding&Z o.v.v. naam en factuurnummer.

 

Artikel 4: Cateringopdrachten – zakelijk en particulier

4.1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Voeding&Z/Ronny’z zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Voeding&Z/Ronny’z en cliënt.

4.2. Voor cateringopdrachten geldt dat er altijd een offerte wordt gemaakt. De offerte en de bijbehorende afspraken, prijzen en leveringsdatum/data zijn maximaal 14 dagen geldig. Daarna vervalt het aanbod en de bijbehorende afspraken. Alle bedragen in de offerte zijn excl. BTW. Voor particuliere cateringopdrachten zal ook het bedrag incl. BTW in de offerte worden vermeld.

4.3. Zodra de offerte is geaccepteerd door de opdrachtgever en de opdracht is verstrekt is deze definitief.

Opdrachten tot verzorging van catering worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, aanvaard onder de voorwaarde dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement het juiste aantal deelnemers door de cliënt aan Voeding&Z/Ronny’z schriftelijk is medegedeeld.

4.4. Prijzen voor het verzorgen van cateringopdrachten worden berekend aan de hand van het aantal door de cliënt opgegeven personen. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de cliënt in rekening gebracht. Indien de cliënt niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Voeding&Z/Ronny’z gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

4.5. Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoudt Voeding&Z/Ronny’z zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

4.6. Annulering van cateringopdrachten kan kosteloos tot 7 dagen voor de leveringsdatum, tenzij anders afgesproken.

Bij annulering binnen 7 dagen van de afgesproken leveringsdatum doch uiterlijk 3 dagen voor de leveringsdatum zal 25% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen 3 dagen voor de afgesproken leveringsdatum zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Algemeen - Prijzen kookworkshop/kookcursus

De prijs voor een kookworkshop of kookcursus is inclusief ingrediënten, receptuur, professionele begeleiding, en BTW tenzij anders vermeld of afgesproken.

 

Artikel 6: Algemeen - Klachten

6.1. Eventuele klachten over de geleverde producten en/of diensten dienen direct op de dag van levering gemeld te worden.

6.2. Voeding&Z/Ronny’z kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

 

Artikel 7: Algemeen - Aansprakelijkheid bij diefstal of verlies

7.1. Cliënt is aansprakelijk voor door Cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Voeding&Z/Ronny’z, medewerkers of derden.

7.2. Voeding&Z/Ronny’z stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het volgen van de kookworkshops.

7.3. Voeding&Z/Ronny’z aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, beschadiging of verlies van zaken welke zich in de gehuurde ruimtes bevinden. Deze zaken blijven in het gehuurde voor risico van eigenaar en/of belanghebbende.

 

Artikel 8: Algemeen - Huisregels

8.1. Alle kookworkshops/kookcursussen worden gehouden in ruimten waar niet gerookt mag worden. Bij kookworkshop-aan-huis gelden de regels van de gastgever, met uitzondering van de regel dat er in de keuken en eetruimte(n) niet gerookt mag worden.   

8.2. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij met de in bruikleen gestelde materialen en machines op een normale manier omgaat. Vernieling wordt in rekening gebracht.

8.3. Van de deelnemers wordt tevens verwacht dat zij alle instructies van de opdrachtnemer opvolgen, met name die met betrekking tot veiligheid.

8.4. Alle deelnemers dienen deugdelijk en stevig schoeisel te dragen (geen hoge hakken of open schoenen) en vooral geen loszittende en snel brandbare (wol, satijn, etc) kleding. Voeding&Z/Ronny’z zorgt voor katoenen schorten

8.5. Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoudt Voeding&Z/Ronny’z zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.